Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Certyfikat ISO Logo UE
Godni zaufania
23 lata doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
4 przychodnie, w tym: POZ-ty i poradnie specjalistyczne
ue-loga

PROJEKT NR 3

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed

Informujemy, że z dniem 28 lipca 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowanego w okresie 01.11.2019 r. – 28.07.2022 r. wsparciem zostało objęte: 79 osób

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych.
Revitamed w ramach trwałości projektu, deklaruje gotowość do dalszego świadczenia usług oraz zachowania miejsc świadczenia usług zdrowotnych utworzonych w ramach projektu co najmniej do dnia 28.12.2023 r. w lokalizacji przy ul. Dalekiej 1 w Zabrzu.

Aktualna liczba wolnych miejsc w Dziennym Domu Opieki Medycznej: 13

 

Ponowne wydłużenie terminu realizacji projektu

Uprzejmie Państwa informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony o 180 dni tj. do dnia 28-07-2022.

 


Wydłużenie terminu realizacji projektu – aktualizacja: 28.12.2020r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 694, dalej specustawa), okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni tj. do dnia 29-01-2022.

 


Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
  • osoby przebywające na terenie województwa śląskiego, głównie z obszaru Zabrza,Gliwic, Bytomia, Rudy Śląskiej.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który zostanie wyodrębniony ze struktur organizacyjnych spółki REVITAMED funkcjonującej od 18 lat jako podmiot leczniczy na terenie Zabrza. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i ich rodzin poprzez usprawnienie powrotu pacjentów do zdrowia dzięki stymulacji procesów poznawczych i stymulacji ruchowej,a także edukacji rodzin w zakresie efektywnej opieki na d osobą zależną,co umożliwi samodzielne funkcjonowanie pacjenta oraz rozpoczęcie lub utrzymanie aktywności zawodowej rodzin. Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby powyżej 65 rż.

 

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną 3 zadania:

1. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia DDOM.

2. Prowadzenie DDOM.

3. Działania edukacyjne.

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 60 osób.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 13 miejsc.

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. – przedłużony do dnia 28.07.2022r.

 

Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań:

  1. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia DDOM: 01.11. – 17.11.2019 r.
  2. Prowadzenie DDOM: 18.11. 2019 r. – 31.10.2021 r. – przedłużony do dnia 28.07.2022r.
  3. Działania edukacyjne: 18.11. 2019 r. – 31.10.2021 r. – przedłużony do dnia 28.07.2022r.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 1 281 333,60 PLN

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 089 133,56 PLN

Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 102 506,69 PLN
Wkład własny Revitamed Sp. z o. o.: 89 693,35 PLN

 
Miejsce realizacji:

Dzienny Dom Opieki Medycznej Revitamed, ul. Majnusza 4, 41-800 Zabrze

 

Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem telefonu: 668-699-685 lub osobiście w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed, ul. Majnusza 4, 41-800 Zabrze.

 

Kontakt: Koordynator projektu – Barbara Sopala-Stopka tel: 668 699 685

 

 


Zasady:

Zasady kwalifikacji pacjenta do DDOM

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Skierowanie do DDOM

Załącznik nr 2 – Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy do DDOM

 

Dokumenty dostępne również w placówkach Revitamed.

Skip to content