Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Certyfikat ISO Logo UE
Godni zaufania
23 lata doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
4 przychodnie, w tym: POZ-ty i poradnie specjalistyczne
ue-loga

PROJEKT NR 1

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Specjalistycznego Centrum Ginekologii i Urologii Revitamed

Informujemy, że z dniem 27 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowanego w okresie 2018-07-01 – 2020-12-27 wsparciem zostały objęte 852 osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, zależne, którym udzielone zostały świadczenia medyczne z zakresu ginekologii i urologii oraz psychologii, seksuologii i dietetyki.

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych.
Revitamed w ramach trwałości projektu, deklaruje gotowość do dalszego świadczenia usług oraz zachowania miejsc świadczenia usług zdrowotnych utworzonych w ramach projektu co najmniej do dnia 28.03.2022 r.

 

Wydłużenie terminu realizacji projektu – aktualizacja: 23.09.2020r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 694, dalej specustawa), okres realizacji projektu został wydłużony o kolejne 90 dni tj. do dnia 27-12-2020.

 


 

Wydłużenie terminu realizacji projektu – aktualizacja: 30.06.2020r.

Uprzejmie Państwa informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 694, dalej specustawa), okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni tj. do dnia 28-09-2020.

 


 

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Do udziału w programie zapraszamy osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i zależne, w szczególności osoby które nie są objęte stałą opieką specjalistyczną z zakresu ginekologii i urologii.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług medycznych z zakresu ginekologii i urologii świadczonych przez interdyscyplinarny zespół medyczny ze wsparciem psychologa, seksuologa, opiekuna medycznego i dietetyka w warunkach ambulatoryjnych i w ramach opieki środowiskowej dla osób niepełnosprawnych, zależnych
i niesamodzielnych w regionie.

Cel projektu zostanie zrealizowany przez utworzenie Specjalistycznego Centrum Ginekologii i Urologii prowadzonego przez NZOZ Revitamed przychodni na terenie miasta Zabrze, w którym pacjent zostanie objęty kompleksowa opieką medyczną na którą składa się zarówno diagnostyka (badania laboratoryjny, USG, histeroskopia) jak również leczenie i poradnictwo.

Efektem projektu będzie poprawa stanu zdrowia i wzrost jakości życia co najmniej 805 pacjentów (w tym 483 kobiet i 322 mężczyzn), którzy zostaną w ciągu 24 miesięcy trwania projektu objęci specjalistyczną i dostosowaną do ich potrzeb opieką medyczną, a także poprawa stanu wiedzy opiekunów na temat właściwej opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych.

Okres realizacji: 01.07.2018r. – 30.06.2020r. – przedłużony do dnia 27.12.2020r.

W ramach prowadzonego projektu realizowane będą 4 główne zadania:

  • Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia
  • Świadczenie specjalistycznych usług medycznych
  • Organizacja spotkań edukacyjno – terapeutycznych dla pacjentów i szkoleń dla opiekunów
  • Koszty prowadzenia Centrum Ginekologii i Urologii

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

Główny wskaźnik produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi: 805 os.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 15 szt.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. – 30.06.2020r. – przedłużony do dnia 27.12.2020r.

Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań:

Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia: 01.07.2018r. – 15.07.2018r.

Świadczenie specjalistycznych usług medycznych: 01.08.2018r. – 30.06.2020r. – przedłużony do dnia 27.12.2020r.

Organizacja spotkań edukacyjno – terapeutycznych dla pacjentów i szkoleń dla opiekunów: 01.08.2018 r. – 30.06.2018 r. – przedłużony do dnia 27.12.2020r.

Koszty prowadzenia Centrum Ginekologii i Urologii: 01.07.2018r. – 30.06.2020r. – przedłużony do dnia 27.12.2020r.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 2 069 472,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 759 051,20 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 165 557,76 zł
Wkład własny Revitamed Sp. z o. o.: 144 863,04 zł.

 

Miejsce realizacji:

– Specjalistyczne Centrum Ginekologii i Urologii Revitamed w Zabrzu przy ul. Kondratowicza 1C (NZOZ Revitamed II Filia Przychodni Nasz Rodzina),

– wizyty domowe u pacjenta na terenie miasta Zabrze,

– Centrum Zdrowia Rodziny, Filia Revitamed, Zabrze ul. Majnusza 4,

Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie pod numerem telefonu:
504 476 919 lub w Biurze projektu znajdującego się w placówce Revitamed przy ul. Kondratowicza 1 c w Zabrzu, w godzinach 8:00 – 15:00 (zgłoszenia dokonywać należy osobiście lub za pośrednictwem opiekuna/członka rodziny).

 

Kontakt:

Koordynator projektu – Monika Godlewska tel: 504 476 919

Koordynator medyczny – Barbara Sopala-Stopka tel: 668 699 685

 


 Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty dostępne również w placówkach Revitamed.

Skip to content