Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Godni zaufania
21-lat doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
5 specjalistycznych poradni

PROJEKT NR 2

Wydłużenie terminu realizacji projektu

Uprzejmie Państwa informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 694, dalej specustawa), okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni tj. do dnia 29-12-2021.

 


Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w wieku 60+ będących mieszkańcami Zabrza.

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenia na terenie Zabrza.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

* Usługi społeczne:

– Asystenckie i opiekuńcze w miejscu zamieszkania

– Klub Seniora

* Dodatkowy zakres w usługach specjalistycznych w miejscu zamieszkania z elementami usług zdrowotnych:

– rehabilitacja środowiskowa -pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

– podstawowe usługi kosmetyczne

– drobne prace dostosowawcze w mieszkaniu Seniora.

Efektem projektu będzie objęcie wsparciem co najmniej 340 osób z grupy docelowej (w tym 199 kobiet i 141 mężczyzn), którzy zostaną w ciągu czasu trwania projektu objęci specjalistyczną i dostosowaną do ich potrzeb opieką, a także poprawa stanu wiedzy opiekunów na temat właściwej opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych.

Zadania realizowane w projekcie:

1.Świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania

2.Usługi społeczne świadczone w formie Klubu Seniora

3.Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób objętych usługami społecznymi: 170

Liczba osób objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi: 120

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 15

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych: 4

Liczba osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących: 20

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań:

  1. Świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.
  2. Usługi społeczne świadczone w formie Klubu Seniora: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.
  3. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 2 476 860,62 zł
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 2 105 331,52 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 198 148,86 zł
Wkład własny Revitamed Sp. z o. o.: 173 380,24 zł

 

Miejsce realizacji:

– Revitamed Sp. z o. o. Centrum Zdrowia Rodziny – Klub Seniora, 41-800 Zabrze, ul. Majnusza 4

– Usługi w miejscu zamieszkania uczestników na terenie miasta Zabrze

 

Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem telefonu:
505-388-026 lub osobiście w Centrum Zdrowia Rodziny Revitamed – Klub Seniora, Zabrze ul. Majnusza 4.

 

Kontakt:

Lider projektu: Paweł Hamryszak tel: 505 388 026

Koordynator projektu: Barbara Sopala-Stopka tel: 668 699 685

 


Regulamin projektu:

Regulamin – aktualizacja z dnia 01.09.2020r.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty dostępne również w placówkach Revitamed.