Kwalifikacja pacjentów

KWALIFIKACJA PACJENTA
DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ REVITAMED SP. Z O. O.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów 
 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów
 • osoby przebywające na terenie województwa śląskiego głównie z obszaru Zabrza, Gliwic, Bytomia i Rudy Śląskiej

 

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji uczestników do Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed jest dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów:

  1. skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej - oryginał (wzór stanowi Załącznik nr 1) wydane przez: * lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, * lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
  2. kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40-65 punktów (Załącznik nr 2)
  3. kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
  4. kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
  5. zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych - oryginał
  6. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta – do wglądu
  7. formularz zgłoszeniowy pacjenta do projektu (Załącznik nr 3)
 • Wymagane dokumenty powinny być dostarczone/przesłane w wersji papierowej na adres Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed Zabrze, ul. Majnusza 4 począwszy od dnia 15.11.2016 w godz. 8.00-15.30. Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną (skany) nie będą rozpatrywane

 • Świadczenia realizowane przez DDOM przeznaczone są dla osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). - weryfikacja poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w Formularzu zgłoszeniowym do dziennego domu opieki medycznej - Załącznik nr 3

 • Kryterium wykluczenia z kwalifikacji do DDOM jest korzystanie przez pacjenta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie – weryfikacja poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym do Dziennego Domu Opieki Medycznej - Załącznik nr 3

 • Wzory wymaganych dokumentów są dostępne w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed przy ul. Majnusza 4 w Zabrzu, na stronie internetowej http://www.revitamed.pl/DDOM oraz w pozostałych placówkach Revitamed tj.: Przychodnia na Zaborzu przy ul. Wolności 502, Przychodnia w Maciejowie przy ul. Kondratowicza 1c, Przychodnia w Makoszowy przy ul. Dalekiej 1

 • Szczegółowe informacje oraz pomoc w skompletowaniu dokumentów udziela Koordynator projektu – Barbara Sopala-Stopka tel.: 668 699 685

Załączniki:

 1. Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej
 2. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela.
 3. Formularz zgłoszeniowy do DDOM

 


Rekrutacja zakończona!


Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed, Zabrze ul. Majnusza 4